Stacks Image 262165

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Norra Möckleby kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Norra Möckleby kyrka Öland

Man tror att den allra första kyrkan i Norra Möckleby som uppfördes under 1000-talet var en enkel träbyggnad. Den ersattes under 1100-talet av en stenkyrka. Senare under 1200-talet förstärktes korets murar så att det kunde bära ytterligare ett torn som kom att uppföras. Kyrkan blev på detta sätt en klövsadelkyrka. På grund av det utsatta läget i Östersjöregionen fick kyrkan i likhet med de flesta ölandskyrkorna den dubbla funktionen av gudstjänstrum och försvarsanläggning.

Befolkningen växte, och den medeltida kyrkan visade sig under 1600-talet vara för liten och 1666 byggdes därför en läktare för att avhjälpa trängseln. Under 1700-talet blev ändå kyrkan för liten och diskussioner fördes om att uppföra en ny kyrka. Men det dröjde till början av 1800-talet innan en nybyggnad kom till stånd.

De första ritningarna till kyrkobygget gjordes upp av kyrkoherde Jonas Lindström som verkade i församlingen 1771-1804. På Överintendentsämbetet lät man senare Jakob Wilhelm Gerss utarbeta ett nytt förslag som blev färdigt 1817. Först 1824 kom arbetet igång under ledning av byggmästaren Johan Söderström och snickaren Peter Isberg.

Den gamla kyrkan revs med undantag av det medeltida västtornet. Ett helt nytt långhus uppfördes och fogades till det medeltida försvarstornet. Tornet försågs med en lanternin med plats för kyrkans klockor och kyrkorummet fick ett trätunnvalv. Den nya kyrkan kunde så invigas 1832.

I klockstapeln som står på kyrkogården, och som är ritad av arkitekt Nils Carlgren i början av 1960-talet, hänger en klocka som tagits ur bruk. Klockan som göts 1643 av Gert Meyer är spräckt men församlingen ansåg att den hade en vacker dekor och ville därför bevara den. Klockan går under namnet Hammarskiöldklockan eftersom den en gång i tiden, 1643 inköptes för medel skänkta av Peder Michelsson Hammarskiöld.

I vapenhuset finns två gravhällar från 1600-talet som låg i den gamla kyrkans golv.

I kyrkan finns delar av en dopfunt huggen i gotländsk kalksten från 1200-talet.
Den andra dopfunten med åttakantig cuppa av öländsk röd kalksten dateras till 1650.

Krucifixet
är från gamla kyrkan och restaurerades på 1980-talet.

Dopträdet som står i fönsternischen är i brons, tillverkad av konsthantverkaren Björn Jäderås i Tingsryd, och skänkt 2016 till kyrkan av Norra Möckleby kyrkliga missionssyförening.

Ljusbäraren i form av en båt ritades av Anne Wilkis, Gårdby och byggdes av smeden Jan-Erik Östergren från Norra Möckleby. Båten som vilar på ett verktyg man använde till att justera väderkvarnar med, tog bruk första advent 1993.

Brudbänken är målad 1795 av Johan Henrik Wadsten, som var bror till den mer kände målaren och bildhuggarens Anders Georg Wadsten.

Altaruppställningen från 1886 har en altartavla målad av den Blekingefödde, men senare i Düsseldorf verksamme konstnären Bengt Nordenberg med motivet Kristi förklaring.
Den nuvarande altaruppställningen pryds bland annat av en skulptur av lammet med korsfanan samt en ängel med kors utförd 1746 av Peter Buschberg, och som tidigare ingått i gamla kyrkans altaruppsats.

Predikstolen är utförd 1825 av Peter Isberg ritad efter formgivning av hjälpprästen Nils Isak Löfgren.

Den första orgeln som var byggd av Jacob Westervik, Stockholm, inköptes 1860 från Hölö kyrka i Södermanland.
På 1890-talet byggdes en ny orgel av Åkerman & Lund, men den ersattes i sin tur 1966 av den nuvarande orgeln som är byggd av Ingvar Johansson i Långaryd i Sydöstra Småland, på gränsen till Halland, efter program upprättat av domkyrkoorganisten Ture Olsson i Växjö.
Stacks Image 262186