Stacks Image 262004

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Skirö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Skirö kyrka

Skirö nuvarande kyrka invigdes under högtidliga former den 10 september 1837 av biskop Esaias Tegner i Växjö. Vid Skirösjövikens nordvästra strand, på kullen mellan nuvarande vägen och sjön, stod troligen redan under 1100-talet en liten romansk stenkyrka, men när folkmängden i församlingen ökade ansåg Tegnérs föregånger biskop Ludvig Mörner vid en visitation 1803 att man skulle låta bygga en ny och större kyrka.

Efter nästan 30 år hade man kommit så långt att man bestämt sig för var den nya kyrkan skulle byggas - på andra sidan Skirösjön, uppe på åsen på Snuggarps ägor. Bygget fördröjdes också på grund av bristande ekonomi.

Kyrkan ritades av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet och uppfördes 1835-1837 under ledning av byggmästaren Jonas Berglund.

Vid invigningen prisade biskop Esaias Tengér bland annat den åldrige kontraktsprosten Johan Ståhl i följande poetiska ordalag: "Du vördade gamle med silver i håret, jag prisar Dig lycklig, när Du i dag står i Ditt fullbordade verk, Du byggmästare för himlen".

I samband med att den nya kyrkan byggdes revs den gamla, som var uppförd i slutet av 1100-talet av mästare som sannolikt hade varit verksamma vid domkyrkobygget i Lund.

När den gamla kyrkan revs såldes flera av inventarierna på auktion. De föremål som senare har återbördats till Skirö nya kyrka är bland annat dörren till sakristian. På sakristidörrens dörrtryck finns två hästhuvuden som har ställts mot varandra och på tryckets övriga delar har man dekorerat med ett mönster som påminner om fiskfjäll.

I sakristian finns ett biskopshuvud i sandsten som förmodligen föreställer helgonet Sankt Sigfrid och som hittades 1946 i närheten av Skirö gamla kyrka. Huvudet här i kyrkan är dock en kopia. Originalet som sannolikt dateras till 1100-talets slut finns på annat håll.

Orgeln i Skirö tillhör våra märkligaste och har uppmärksammats av såväl radio som TV. Verket byggdes år 1857 av den välkände och självlärde orgelbyggaren och kyrkomålaren Johannes Magnusson i Nässja. Orgeln renoverades år 1960 av orgelfirman Bröderna Moberg i Sandviken. Fasaden ritades 1855 av Johan Adolf Hawerman.

Kororgeln är tillverkat 1973 av Västbo Orgelbyggeri och stod under ett antal år bakom ett galler på en sidoläktare i Bergunda kyrka i Småland, tills den under sent 80-tal kom till Skirö

Johannes Magnusson har också målat den ena av kyrkans två altartavlor föreställande ”Kristus på Förklaringsberget”. Den andra altartavlan med motivet ”Kristus bedjande sin översteprästliga förbön” målades och skänktes 1927 av framlidna kyrkoherdefrun Elisabeth Lundvall-Hagstrand.
Denna ersatte Magnussons tavla som altarprydnad, men vid en renovering av kyrkan i mitten av 1950-talet placerades den på södra väggen och den tidigare flyttade tavlan återfick sin ursprungliga plats.

Triumfkrucifixet är möjligen från 1200-talet och fanns tidigare i den gamla kyrkan.
Längst ned i kyrkan hänger två serier målningar, den ena med motiv från passionstiden och den andra med bilder av apostlarna.

I kyrkan finns sju magnifika ljuskronor från 1600-, 1700- och 1800-talet.

Predikstolen är ett verk av byggmästare Vennerholm i Torpa. Placeringen är den ursprungliga och kvarteren framför predikstolen är utförda i form av vändbänkar det vill säga med dubbla säten, det ena mot altaret, det andra mot predikstolen.

Kyrkan i Skirö har genomgått flera renoveringar och ommålningar, och 1960 tillkom tornuret som är en gåva till kyrkan.
Stacks Image 262027