Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gnosjö kommun
Kävsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kävsjö kyrka

Den nuvarande träkyrka i Kävsjö är den tredje i ordningen, och man tror att den första kyrkan på platsen uppfördes redan på 1200-talet. Vi vet att kyrkogården anlades under tidig medeltid. Kyrka nummer två uppfördes senare under medeltiden och sannolikt är sakristian från denna kyrka. Den nuvarande kyrkan började uppföras 1725, och strax därefter ersatte kyrktornet en fristående klockstapel, som hade uppfört i början av 1700-talet.
Själva långhuset fick stå orört fram till senare delan av 1700-talet, då detta ersatte med ett nytt alternativ blev renoverat.

I mitten av 1800-talet byggdes kyrkan om och en dörr på vapenhuset och en dörr på sydsidan av koret ersattes med fönsteröppningar. Tornentrén flyttades från söder till väster samtidigt som uppgången till orgelläktaren flyttades från kyrkorummet till tornet.

Krucifixet i lövträ som hänger mellan kor och långhus är från 1300-talet, och är tillverkat av en regional verkstad i Östergötland. Och dopfunten i sandsten är från 1200-talet. Den ljuskrona av järn som hänger ovanför dopfunten är också troligen medeltida.

Kyrkan predikstol är ny, från 1953 och kyrkans tredje. Den äldsta som daterar sig till slutet av 1600-talet är spårlöst försvunnen. Denna ersattes i mitten av 1800-talet av en ny vars utseende och storlek inte alls passade in i kyrkan. Man drömde vid den här tiden om att bygga en stor stenkyrka i Kävsjö, och kanske införskaffades denna predikstol med tanke på detta.
Även altarskåpet är från mitten av 1950-talet tillverkat av den Smålands-födde skulptören Curt Thorsjö.

Järndörren till sakristian är antagligen medeltida och består av sammannitade, grovt hamrade plåtar. Och i vapenhuset finns en gammal trädörr, som tidigare suttit i koret, där det fram till mitten av 1800-talet fanns en ingång.

Takmålningen i långhuset som visar Treenigheten med triangel, är utförd 1733 av Carl Ruuth, i vilket Gudsnamnet är skrivet med hebreiska bokstäver.Carl Ruuth har även gjort målning i kortaket med motivet Kristi himmelsfärd.
Det råder dock viss osäkerhet när draperierna kring fönstren målades. En källa anger att detta ska ha skett under andra halvan av 1700-talet. Men det finns också en källa som anger att detta ska ha skett 1805 och då ha utförts av provinsialmålaren Samuel Lindgren från Ljungby.
Hans målningar finn också bland annat att se i det som tidigare var Lidhults kyrka, men som nu är Sankt Olofs kapell i Tylösand.
Draperimålningarna målades över på 1870-talet, men togs åter fram på 1920-talet då kyrkan restaurerades under ledning av arkitekt Erik Fant.

Längst fram i takets mitt ser vi de kronprydda initialerna för kung Gustav IV Adolf, flankerade av dennes drottning Fredrika av Baden, samt sonen kronprins Gustav. Efter statskuppen 1809 utplånades hans och drottningens namn, men man glömde bort drottningen i norra Sverige där hon fått ge namn åt orterna Fredrika, Dorotea och Vilhelmina, namn som orterna har ännu idag. Och här i kyrkan finns alltså även ex-kungens och ex-drottningens initialer bevarade.

Mässingsljuskronorna som hänger i kyrkans tak är tillverkade i Jönköping i mitten av 1700-talet.

Bildväven som finns intill den medeltida dopfunten komponerades 1966 av Ingrid Danielsson i Hjälmseryd och föreställer Jesus välsignande barnen.

Kyrkan orgel inköptes 1974 och ersatte då en orgel från 1953, som tillverkats i Danmark men som inte fungerade tillfredsställande. Denna orgel finns numera i kyrkan i nöjesparken ”High Chaparral”.
Stacks Image 262068