kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Myresjö gamla kyrka

Den gamla kyrkan i Myresjö samhälle uppfördes vid mitten av 1100-talet i romansk stil och liksom de övriga Njudungskyrkorna har den inflytande från Lundadomen – som stod färdig strax innan. Kyrkan består av långhus, kor och absid av sten – och ser ut ungefär som när den byggdes i slutet av 1100-talet. Men fönstergluggarna var betydligt mindre och ursprungligen fanns det inga fönster alls åt norr. Sakristian åt norr har troligen byggts till under 1400-talet.

Den södra ingångsportalen pryds med en baldakin, som bärs upp av smäckra, finhuggna kolonner. I portalen finns nu sedan restaureringen på 1920-talet en runsten inmurad. Den översta delen saknas. För att få stenen att passa i kyrkmuren har man också huggit av den längs kanterna, så att inga runor är bevarade till sin fulla höjd – men vi kan ändå tyda att där står ”satte denna sten efter . . . sin broder" – eller möjligen fader. Vem som resten stenen och vad brodern eller fader hette vet vi inte.

När man på 1800-talet byggde en ny gemensam kyrka för Lannasjö och Myresjö lät man den gamla kyrkan förfalla. Taket rasade in och träd och buskar började växa inne i kyrkan. Turligt nog höll taket över koret och absiden – och därmed har flera unika och vackra målningar från 1200-talet bevarats för eftervärlden.

När vi först träder in i kyrkan ser vi på den vänstra väggen en tavla som visar hur Myresjö Kyrka såg ut under tiden som ruin. Det var på 1920-talet som man bestämde sig för att återställa ruinen till kyrka igen. En omfattande restaurering gjordes även på 1970-talet – och den vackra lilla helgedomen används nu emellanåt för högmassa, samt för förrättningar.

Vänder vi blicken in mot koret så ser vi i korportalen ett vackert triumfkrucifix - från 1200-talet som hänger i taket. Från samma period är de målningar som finns inne i koret. Här i Gamla Myresjö kyrka finns nämligen några av vårt lands bäst bevarade romanska malningar. Trots att kyrkan stod ruin under många år är målningarna bevarade åt eftervärlden tack vare att tacket över koret höll. Det är de röda målningar som vi ser i korhuset. Målningarna i absiden innanför altarringen är utförda 400 år senare – under 1600-talet – men under dessa målningar ska det även finnas 1200-talsmålningar.
På norra väggen i korhuset syns i den övre raden Kristi intåg i Jerusalem - och i raden under Kristus och Tomas Tvivlaren. Bilderna på södra väggen är med svårtydda, men tittar man noga så kan man urskilja Kristus på korset mellan rövarna, samt även Maria och Johannes. Till höger om dessa kan vi skymta en man mellan två romerska krigare. Ornamentiken och figurbehandlingen får oss att gissa att konstnären var från Danmark. Det finns stora likheter med målningar i Vä klosterkyrka utanför Kristianstad i Skåne.

Dopfunten i huggen sandsten är förmodligen lika gammal som kyrkan. Under de år som Gamla Myresjö Kyrka var ruin stod dopfunten utan skydd, utsatt för väder och vind – och tjänade också som måltavla för stenkastande ungdomar.
Dopfunten har på cuppan indelade, rundbågiga arkadfält, pryd med bland annat drake, lejon och fabeldjur.
Motiven som härrör från Orienten, har troligen förts till Sverige med de stenmästare från Italien som deltog vid domkyrkobygget i Lund – och som senare alltså även hjälpte till med byggandet av de första stenkyrkorna i det som senare skulle bli landet Sverige. Vi tror på goda grunder att dopfunten är huggen av den så kallade Njudungsmästaren vid slutet av 1100-talet.